ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Ondernemer/DashicaBeautyShop: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door DashicaBeautyShop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en DashicaBeautyShop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht; 
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7. Dag: kalenderdag; 
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of DashicaBeautyShop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

DashicaBeautyShop 
Eigenaar: S. de Paauw 
E-mailadres: Info@DashicaBeautyShop.nl 
KvK-nummer: 52103226 
BTW-identificatienummer: NL199248606B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de DashicaBeautyShop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DashicaBeautyShop en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als DashicaBeautyShop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DashicaBeautyShop niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
•de prijs inclusief belastingen; 
•de eventuele kosten van aflevering; 
•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
•het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht; 
•de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
•de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
•de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
•indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
•de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
•de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
•de gedragscodes waaraan DashicaBeautyShop zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
•de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DashicaBeautyShop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DashicaBeautyShop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. DashicaBeautyShop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DashicaBeautyShop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. DashicaBeautyShop zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het adres van de vestiging van DashicaBeautyShop waar de consument met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht; 
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij DashicaBeautyShop deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. Indien DashicaBeautyShop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - Herroepingrecht bij levering van producten 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door DashicaBeautyShop verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DashicaBeautyShop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door DashicaBeautyShop alleen worden uitgesloten indiende DashicaBeautyShop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a) die door DashicaBeautyShop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d) die snel kunnen bederven of verouderen; 
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DashicaBeautyShop geen invloed heeft; 
f) voor losse kranten en tijdschriften; 
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c) betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan DashicaBeautyShop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DashicaBeautyShop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien DashicaBeautyShop dit bedongen heeft en: 
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

1. DashicaBeautyShop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Een door DashicaBeautyShop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1. DashicaBeautyShop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DashicaBeautyShop het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal DashicaBeautyShop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van DashicaBeautyShop. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij DashicaBeautyShop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit is bij DashicaBeautyShop het geval, zie onderaan de voorwaarden bij aflevering. 

Artikel 12 - Duurtransacties 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van te hoogste één maand. 
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voorgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

Artikel 13 - Betaling 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DashicaBeautyShop te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft DashicaBeautyShop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 

1. DashicaBeautyShop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DashicaBeautyShop, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij DashicaBeautyShop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DashicaBeautyShop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
Aanvullende voorwaarden 
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DashicaBeautyShop. 
Gegevens 
DashicaBeautyShop raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van de koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan DashicaBeautyShop mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen en inhoud van de bestelling van de koper zoals deze door DashicaBeautyShop is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan aan de koper worden doorberekend. 
Privacy 
DashicaBeautyShop hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. DashicaBeautyShop leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving na. DashicaBeautyShop gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden. 
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door DashicaBeautyShop niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is. 
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. 

Betaling 

De betalingsmogelijkheden zijn: 
* Betaling via iDeal 
* Betaling via Paypal 
* Credit Card
* Mister Cash
* Vooruitbetaling. 
Dit kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van de betaling de datum van creditering van de bankrekening van DashicaBeautyShop. 

Eigendomsvoorbehoud en risico 

Afgeleverde artikelen blijven eigendom van DashicaBeautyShop, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering. 
DashicaBeautyShop raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Gebreken dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen een week na ontdekking, te worden gemeld. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt DashicaBeautyShop aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen met Info@DashicaBeautyShop.nl 

Garantie 

De koper heeft onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen. Daarnaast geeft DashicaBeautyShop nog een specifieke garantie op elektrische apparaten. 
De koper kan echter geen beroep doen op de garanties in geval van: 
Normale slijtage 
Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing 
Aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen 
Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid 
Door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen 
Indien de koper niet of volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting 
Bij een beroep op garantie gelden de volgende voorwaarden: 
Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangemaakt te worden. 
Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden. 
Het artikel dient keurig verpakt en verstuurd te worden. 
In de zending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden. 
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor verzending naar DashicaBeautyShop, zijn voor risico van de koper. 

Retournering 

Bij retourverzendingen hanteren wij de volgende procedure: 
Er moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een retournummer aangevraagd worden via Info@DashicaBeautyShop.nl bij een van onze werknemers. 
De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het toekennen van het retournummer retour gestuurd te worden. 
De retourartikelen dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden. 
Indien een verpakking beschadigd of aangebroken is, kan DashicaBeautyShop een bedrag in mindering brengen op de restitutie. 
Aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen, zoals bijv. nagellak, acryl/gel producten of Image Plates, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden. 
Onverkoopbare artikelen kunnen niet retour genomen worden. 
De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden. 
De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd. De kosten van frankering zijn altijd voor de klant en worden nimmer door DashicaBeautyShop vergoed. 
Op de retourzending dient duidelijk het retournummer vermeld te staan. 
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor de risico van de klant. 

Aflevering 

Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar de klant, zijn voor risico van de klant. U kunt zich hiervoor uiteraard verzekeren. Hierbij kunt u kiezen voor verzekerde verzendopties. Als u niet hiervoor kiest is DashicaBeautyShop niet verantwoordelijk voor enige schade en/of verlies. 

© 2011 - 2019 dashicabeautyshop - stamping nailart, nail polish, nail decoration, water decals, image plate | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel